محل حضور اهل قلم

روش های سلامتی بدن

روش های سلامتی بدن زندگی بر پایه ی سلامتی است. بدون سلامتی نمی توان هیچ کاری انجام داد. بدن انسان نیازمند سلامتی است و سلامتی همینطوری به دست نمی آید. یک سری موارد و قانون ها و هزینه ها نیاز است تا بتوانیم بدن سالمی داشته باشیم. برای ما که حاضریم سالانه این همه برای ماشین ، موبایل و سایر لوازم و اشیا مورد نیاز خود هزینه کنیم ،نباید سخت باشد سالانه با هزینه ی خیلی کمتر و رعایت یک

بیشتر بخوانید

چگونه خشم کودک خود را کنترل کنیم؟

چگونه به کودک خود کمک کنیم تا بر خشم خود غلبه کند خشم احساسی است که همه ی ما از خرد و کلان آن را تجربه می کنیم. خشم تقریبا بخشی از زندگی ما به شمار می رود.اما بهتر آن است که به بچه ها روش کنار آمدن با آن را بیاموزیم.چگونه خشم کودک خود را کنترل کنیم؟ مواردی که خشم بچه ها را برمی انگیزد: پرخاش به آن ها و آزار های کلامی بی اعتنایی یا برعکس حمله ی

بیشتر بخوانید

متمم اسم یا مضاف الیه

مضاف الیه یا متمم اسم گفتیم که گاهی کلمه ای به اسم افزوده می شود تا چگونگی یا حالت آن را بیان کند و این کلمه را صفت می خوانند. در عبارت برادر بزرگ کلمه ی برادر اسم است و کلمه ی برگ صفت آن است. اما گاهی کلمه ای که برای توصیف اسم به کار برده می شود صفت نیست، بلکه خود اسم مستقل یا ضمیری است. در عبارت برادر فریدون کلمه ی فریدون  اسم خاص است. اما کلمه

بیشتر بخوانید

بدل_وابستۀ اسم

وابستۀ اسم یا بدل گاهی چون کسی یا چیزی را نام می بریم ، می پنداریم که شنونده ممکن است درست مقصود ما را در نیابد. پس برای آنکه مقصود خود را واضح تر کنیم نام دیگر یا شغل و مقام یا نشانی دیگر اسم را ذکر می کنیم. این توضیحی که درباره ی اسم می دهیم گاهی یک کلمه ، گاهی چند کلمه و گاهی عبارتی است. بوسعید مهنه شیخ محترم                 

بیشتر بخوانید

تسلط بر زمان برای رسیدن بر اهداف و مقاصد

کنترل زمان برای رسیدن به هدف ها و مقاصد تسلط بر زمان برای رسیدن بر اهداف و مقاصد شما هم می توانید خواسته هایتان را تعیین کنید. می توانید درباره ی اهداف،مقاصد، منظورها و خواسته های خود تصمیم گیری کنید..                                                                                 

بیشتر بخوانید

فعل لازم، متعدی- متمم فعل-فعل معلوم، مجهول

  فعل و انواع فعل(فعل لازم فعل متعدی، متمم فعل،فعل معلوم فعل مجهول) فعل لازم -فعل متعدی  لازم- متعدی، متمم،معلوم و مجهول فریدون آمد فریدون آورد. .در جمله ی اول فعل آمد معنی جمله را کامل می کند. و شنونده برای دریافتن مطالب محتاج کلمه ی دیگری نیست. اما در جمله ی دوم فعل آورد برای تکمیل جمله کافی نیست. شنونده می پرسد که چه آورد؟ باید کلمه ی دیگری ذکر شود تا معنی فعل آوردن تمام شود. فریدون کتاب

بیشتر بخوانید

تعریف و توضیح حروف(حرف اضافه،حرف ربط،نشانه،اصوات)

حروف(حرف اضافه،حرف ربط،نشانه،اصوات) حرف اضافه من و فریدون به گردش رفتیم فرشته با خواهرش نزد ما آمد از تهران تا تجریش با اتوبوس می رویم. می خواستم که صبح زود برخیزم. در این جمله ها کلماتی هستند که خود معنی مستقلی ندارند.اما آوردن آنها برای ساختن جمله لازم است.این کلمه ها را حروف می خوانیم. حرف گاهی برای تعیین مقام کلمه در جمله به کار می رود، مانند حرف را در جمله ی کتاب را خریدم که معلوم می شود

بیشتر بخوانید

تعریف و توضیح مفعول+صفت+قید

  تعریف و توضیح مفعول،صفت،قید هر یک به صورت مجزا مفعول جمله دو قسمت اصلی دارد: یکی نهاد و یکی گزاره.تعریف و توضیح مفعول+صفت+قید نهاد                                گزاره رستم پهلوان                 سهراب را کشت. جزء اصلی نهاد گاهی فاعل است. اما جزء اصلی گزاره همیشه فعل است. فاعل کسی است که فعل را انجام می دهد. اما این فعل گاهی به

بیشتر بخوانید

Site Footer