کلمات را درست و اصولی بنویسیم

کلمات را درست و اصولی بنویسیم

روش درست و اصولی نوشتن کلمات

در زبان فارسی کلمات و واژه هایی هستند که به صورت صحیح نوشته نمی شوند ،البته هنگامی که به صورت گفتاری آنها را تلفظ می کنیم درست ادا می شوند و صحیح هم شنیده می شوند اما صورت نوشتن آنها غلط یا اشتباه است. زبان فارسی قواعد و مقرراتی دارد که بر هر فارسی زبانی واجب است آنها را فرا بگیرد، و روش صحیح نوشتن بعضی از کلمات که شکل نوشتن آنها در بساری از کتاب ها و رسانه ها و همچنین نامه ها کاملا اشتباه است.پس لازم است بیاموزیم و تمرین کنیم روش نوشتن بعضی از کلمات رایج در زبان شیرین فارسی را که صورت اشتباه نوشتن آنها باب شده است.کلمات را درست و اصولی بنویسیم

در زیر روش نوشتن درست و اصولی این کلمات را ذکر کرده ایم:

ننویسیم:لیست

باید بنویسیم: سیاهه+فهرست

ننویسیم:احتراما

باید بنویسیم:با احترام

ننویسیم:نامزدین

باید بنویسیم:نامزدان

ننویسیم: وصلت

بنویسیم: پیوند

ننویسیم: خورده فروشی

بنویسیم:خرده فروشی

ننویسیم:خوار و بار

بنویسیم:خواربار

ننویسیم:ارسال کردن+ارسال کردم

بنویسیم:فرستادن+فرستادم

ننویسیم:حق الزحمه

بنویسیم: دستمزد

ننویسیم:زحمت+زحمات

بنویسیم:کوشش+کوشش ها

ننویسیم:شعرای معاصر

بنویسیم:شاعران هم رمان

ننویسیم:ظنّیات

بنویسیم:گمان ها

ننویسیم:نسخ مختلف

بنویسیم:نسخه های گوناگون

ننویسیم:سالیان متمادی

بنویسیم:سالیان دراز

ننویسیم:خبر به بیرون نشت کرد

بنویسیم:خبر به بیرون راه یافت

ننویسیم:نامگزاری

بنویسیم:نامگذاری

ننویسیم:بالاخره+بلاخره

باید بنویسیم:سرانجام

ننویسیم:فوروارد

بنویسیم:بازپخش+بازفرستادن

ننویسیم:علامت

باید بنویسیم:نشانه

ننویسیم:سوالی

بنویسیم:پرسشی

ننویسیم:سوال کردن

باید بنویسیم:پرسیدن

ننویسیم:سوال می کنم

بنویسیم:می پرسم

درست و اصولی نوشتن کلمات

درست بنویسیم

ننویسیم:به التبع ما نیز لیستی نمی دهیم

باید بنویسیم:بالطبع ما نیز سیاهه ای نمی دهیم

ننویسیم بالطبع آن مانیز اقدام می کنیم

بنویسیم:به تبع ظان مانیز اقدام می کنیم+ پیرو آن مانیز اقدام می کنیم+به دنبال آن ما نیز اقدام می کنیم

ننویسیم:سوغ دادن+سوغ بدهید

باید بنویسیم:سوق دادن+سو دهی+ سو بدهید

ننویسیم:سپاسگذار

بنویسیم:سپاسگزار

باید درست و اصولی بنویسیم

دانش های زبانی

در ترکیبب جمله ی :احترام گذاشتن

اینطور که به نظر می آید در این جمله،فعل گذاشتن اشتباه یا غلط باشد و صورت صحیح آن گزاردن است.یعنی به جا آوردن.

این ترکیب فقط در قرون متأخر ساخته و رایج شده است. می توان حدس زد که در عهد صفویه و قاجاریه که تمایز معنایی و املایی دو فعل گذاشتن و گزاردن ،مشتبه و مشوش شده است ترکیب احترام گذاشتن ساخته شده است.

به هر حال این ترکیب با همین املا در نوشته های قرون اخیر به کار رفته و در فرهنگ ها نیز به همین صورت ضبط شده است و استعمال آن اشکالی ندارد.

ترکیب:سؤال پرسیدن

غلط است و حشو دارد و به جای آن باید گفت: سؤال کردن

بنیان-بنیاد

اغلب فرهنگ ها معنای بنیان و بنیاد را به صورت یکسان نوشته اند ، اما این دو کلمه مترادف نیستند.

بنیاد:یک واژه ی فارسی به معنای ، پایه _پیِ بنا-است.

در صورتی که بنیان  یک واژه ی عربی به معنای خود بنا و همچنین خانه است.

با این همه،معنای این دو لفظ در ترکیبات ،به یکدیگر نزدیک و تقریبا مترادف می شود.

به عنوان مثال: بنیادگذار به معنای- پایه گذار و مؤسس

و بنیانگذار به معنای بنا کننده و برپا کننده است و در نهایت معنای آنها یکی می باشد.

در مواردی نیز بنیان به معنای بنیاد به کار رفته است اما موارد آن بسیار کم یاب است.

منبع: ابوالحسن نجفی. مرکز نشر دانشگاهی

غلط ننویسیم، درست و اصولی بنویسیم

ننویسیم:اساتید

بایدبنویسیم:استادان

ننویسیم:کپی

بنویسیم:رونوشت

ننویسیم:ذکر+لازم به ذکر

بنویسیم:یادآوری+شایان یادآوری

ننویسیم:لطفا

بنویسیم:همراه با مهر+مهربانی کنید

ننویسیم:فورا

باید بنویسیم:زود

ننویسیم:گاها

باید نوشت:گاهی

ننویسیم:نیابت

بنویسیم:جانشینی+جایگزینی

ننویسیم:سریعا

باید نوشت:به سرعت+بسیار زود

ننویسیم:حضورا

بنویسیم:حضوری

ننویسیم:شفاها

بنویسیم:شفاهی

ننویسیم:تلفنا

بنویسیم:تلفنی

ننویسیم:عدم رعایت

باید بنویسیم:رعایت نکردن

ننویسیم:عدم وجود

بنویسیم:نبود+وجود نداشتن+نبودن

ننویسیم:عدم حضور

بنویسیم:حضور نداشتن+نبودن

درست و اصولی نوشتن کلمات

یکی از لغزش های فراگیر در زبان فارسی آن است که (و-یا -او) را ، واژه ای که با آن دو جمله  یا واژه را به هم پیوند می دهیم، به شیوه ی نادرست: وَ به کار می برند. به گونه ای که ریخت درست آن که (اُ) است. بسیار اندک به کار گرفته می شود.

برای نمونه در ترکیب هایی مانند: زن و مرد” و “پیر و جوان” می بایست اُ به کار برده شود و به کارگیری وَ نادرست می باشد.

به کار بردن وَ در شعارها نیز نادرست می باشد.برای نمونه: سال هزار و سیصد و نه.” واو باید به ریخت درست اُ گفته شود.

میر جلال الدین کزازی

اسلوب معادله استعاره تشبیه بیان

شعر سپید

آموزش تقطیع به زبان ساده

منظور از شعر طرح چیست

در یک کلام عاشق ادبیات. آنقدر نوشته ام که انگشتانم تاول زده است.

Leave a reply:

Your email address will not be published.


Site Footer