محل حضور اهل قلم

فعل_زمان_شخص

زمان_شخص

 

زمان_شخص

فعل_زمان_شخص

در گزاره کلمه ی اصلی فعل است.هر جمله ای باید فعل داشته باشد.عبارتی که در آن فعل نباشد جمله نیست.

فعل کلمه ای است که کاری یا حالتی را می رساند و معنی آن با زمان رابطه دارد.

زمان دارای سه مرحله است:گذشته،حال،آینده

اکنون یا حال وقتی است که جمله را ادا می کنیم.

گذشته یا ماضی مرحله ای است که پیش از ادای جمله بوده است.

آینده یا مستقبل زمان بعداز گفتار است.

گذشته یا ماضی_حال(هنگام ادای جمله)_آینده یا مستقبل.

فعل علاوه بر زمان همیشه بر یکی از سه شخص گوینده ،شنونده،دیگرکس نیز دلالت دارد. 

در فعل آمدم  هم مفهوم انجام دادن کاری است که آمدن باشد،هم مفهوم زمان است که اینجا گذشته است،هم مفهوم کسی که این کار را انجام داده است.و او همان کسی است که این کلمه را می گوید.

در فعل می روی نیز همین سه مفهوم وجود دارد.یکی مفهوم انجام دادن کار که رفتن است.دیگر مفهوم زمان که در اینجا حال است .سوم مفهوم کسی که کار رفتن را انجام می دهد. و او کسی است که گوینده با او سخن می گوید.

در فعل خواهد گفت هم سه مفهوم  گفتن و زمان آینده و کسی که از او گفتگو می شود ،یعنی نه گوینده است و نه شنونده،وجود دارد.

هر فعل سه مفهوم کار یا حالت و زمان و شخص را در بر دارد.

  • کسی که سخن می گوید در اصطلاح دستور زبان_اول شخص خوانده می شود.
  • کسی که با او سخن می گویند_در اصطلاح دستور زبان_دوم شخص خوانده می شود.
  • کسی که از او سخن می گویند در اصطلاح دستور زبان _سوم شخص خوانده می شود.

فعل_زمان_شخص

زندگینامه گابریل گارسیا مارکز

 

مطالب منتخب

فعل_زمان_شخص
About 320.4
 
فعل_زمان_شخص
فعل_زمان_شخص
فعل_زمان_شخص

Leave a reply:

Your email address will not be published.


Site Footer