آرامگاه بزرگان ادبی ایران دور از وطن

آرامگاه بزرگان ادبی ایران دور از وطن

سرزمین ایران خاستگاه شاعران ،دانشمندان و مشاهیر بزرگی است که بنا به جبر روزگار اکنون در کشورهای دیگر قرار دارند.این کشورها اکثرا در قدیم جزیی از سرزمین ایران بوده اند که با مرور زمان از ایران جدا شده اند. جا دارد در این مطلب به محل آرامگاه این بزرگان بپردازیم ،که نامشان مایه ی مباهات و افتخار این مرز و بوم است.آرامگاه بزرگان ادبی ایران دور از وطن

ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮔﻨﺠﻮﯼ:(ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺁﺫﺭﺑﺎﯾﺠﺎﻥ)
ﻣﻘﺒﺮﻩ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﮔﻨﺠﻪ ﺁﺫﺭﺑﺎﯾﺠﺎﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ .

ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮔﻨﺠﻮﯼ
آرامگاه ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮔﻨﺠﻮﯼ

ﺳﻨﺎﯾﯽ ﻏﺰﻧﻮﯼ:
(ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ)
ﺳﻨﺎﯾﯽ ﺩﺭ ﻏﺰﻧﯽ ﺑﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﺁﻣﺪ . ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺟﻮﺍﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﻔﺮ ﺭﻭﯼ ﺁﻭﺭﺩ ﻭ ﺍﺯ ﺷﻬﺮﻫﺎﯼ ﺑﻠﺦ، ﺳﺮﺧﺲ، ﻫﺮﺍﺕ ﻭ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮﺭ ﺩﯾﺪﻥ ﮐﺮﺩ . ﻭﯼ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻧﺴﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻏﺰﻧﯽ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﻭ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﻋﻤﺮ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ . ﺁﺭﺍﻣﮕﺎﻩ ﺳﻨﺎﯾﯽ ﺩﺭ ﻏﺮﺏ ﺷﻬﺮ ﻏﺰﻧﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ.

سنایی غزنوی
آرامگاه سنایی غزنوی

-ﺧﻮﺍﺟﻪ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﺍﻧﺼﺎﺭﯼ:
(ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ)
ﻣﻘﺒﺮﻩ ﺧﻮﺍﺟﻪ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﺩﺭ ﻣﺤﻠﻪ ﮔﺬﺭﮔﺎﻩ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺍﺻﻄﻼﺡ ﻣﺤﻠﯽﻫﺎ ﮔﺎﺯﺭﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﺷﻤﺎﻝ ﺷﻬﺮ ﻫﺮﺍﺕ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ .

خواجه عبدالله انصاری
آرامگاه خواجه عبدالله انصاری

ﺍﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ﺍﺑﻮﺍﻟﺨﯿﺮ:
(ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎﻥ)
ﺁﺭﺍﻣﮕﺎﻩ ﺍﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ﺍﺑﻮﺍﻟﺨﯿﺮ ﺩﺭ ﺣﻮﻣﻪ ﺷﻬﺮﮎ ﻣﻬﻨﻪ، ﺩﺭ 130 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮﯼ ﺟﻨﻮﺏ ﺷﺮﻗﯽ ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺰﺩﯾﮑﯽ ﻣﺮﺯ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ .

ﺍﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ﺍﺑﻮﺍﻟﺨﯿﺮ
آرامگاه ﺍﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ﺍﺑﻮﺍﻟﺨﯿﺮ

آرامگاه بزرگان ادبی ایران دور از وطن

ﺭﻭﺩﮐﯽ:
(ﺗﺎﺟﯿﮑﺴﺘﺎﻥ)
آرامگاه ﺭﻭﺩﮐﯽ ﺗﺎ ﺳﺎﻝ 1958 ﻣﯿﻼﺩﯼ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮﺩ . ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺳﺎﻝ ﺻﺪﺭﺍﻟﺪﯾﻦ ﻋﯿﻨﯽ ﻭ ﭘﺮﻭﻓﺴﻮﺭ ﺭﻭﺱ ﻣﯿﺨﺎﺋﯿﻞ ﮔﺮﺍﺳﯿﻤﻒ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﺤﻞ ﻣﺰﺍﺭ ﺭﺍ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﻨﻨﺪ .

ﺍﺑﻮﺭﯾﺤﺎﻥ ﺑﯿﺮﻭﻧﯽ:
(ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ)
آرامگاه ﺍﯾﻦ ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪ ﺑﺰﺭﮒ ﺩﺭ ﺑﺎﻍ ﺍﻟﺒﯿﺮﻭﻧﯽ ﺩﺭ ﺩﻭ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮﯼ ﺟﻨﻮﺏ ﺷﺮﻕ ﺷﻬﺮ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻏﺰﻧﯽ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ . ﺍﯾﻦ ﻣﺰﺍﺭ ﻣﺪﺕﻫﺎ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮﻡ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺳﺎﻝ 52 ﮐﺸﻒ ﮔﺮﺩﯾﺪ .

ﺍﺑﻮﺭﯾﺤﺎﻥ ﺑﯿﺮﻭﻧﯽ
آرامگاه ﺍﺑﻮﺭﯾﺤﺎﻥ ﺑﯿﺮﻭﻧﯽ

ابوریحان محمد بن احمد بیرونی؛ از دانشمندان بزرگ اسلامی در علوم حكمت، اخترشناسی، ریاضیات، تاریخ و جغرافیا مقامی ارزنده داشته است. او در سال ۳۶۲ هجری قمری در حوالی خوارزم متولد شده و گفته اند که از این جهت به بیرونی یعنی خارج از خوارزم معروف شده است.
در حال حاضر نزدیک به ۱۰۱۳ جلد کتاب در حوزه های مختلف دانش بشری را به بیرونی نسبت می دهند.
در دربار مامون خوارزمشاهی قرب و منزلتی عظیم داشته، چند سال هم در دربار شمس المعالی قابوس بن وشمگیر به سر برده، در حدود سال ۴۰۴ هجری قمری به خوارزم مراجعت کرده، موقعی که سلطان محمود غزنوی خوارزم را گرفت در صدد قتل او برآمد و به شفاعت درباریان از کشتن وی درگذشت و او را در سال ۴۰۸ هجری با خود به غزنه برد. در سفر محمود به هندوستان، ابوریحان همراه او بود و در آنجا با حکما و علمای هند معاشرت کرد و زبان سانسکریت را آموخت و مواد لازمه برای تالیف کتاب خود موسوم به تحقیق ماللهند جمع‌ آوری کرد. ابوریحان بیرونی در سال ۴۴۰ هجری در سن ۷۸ سالگی در غزنه بدرود حیات گفت و در همانجا مدفون شد.

اکنون بارگاه بیرونی یکی از غریب ترین مزارهای دانشمندان درگذشته و فراموش شده این دیار است.

برای نخستین بار پس از سال ها، سال گذشته بود که مقام های دولتی غزنی،‌ کار بازسازی مقبره این دانشمند ارجمند علوم اسلامی و بشری را به یک شرکت خصوصی اجاره دادند؛ اما اکنون از این قرارداد تنها بازسازی باغ مربوط به مقبره ابوریحان بیرونی ساخته شده و خود مزار او همچنان در غربت دیرین و همیشگی خود باقی است.

عبدالصبور؛ نگهبان پروژه ساخت مرقد ابوریحان بیرونی است. او به خبرنگار آوا می گوید که در اوایل زمستان سال گذشته خورشیدی، با حضور والی و شماری از مقام های دولتی و فرهنگیان غزنی، کار ساخت گنبد و چاه آب مزار بیرونی به یک شرکت خصوصی دیگر واگذار شد؛ اما به گفته وی از آن زمان تاکنون از بازسازی این مکان، خبری نیست.

ﺍﺑﻮﺭﯾﺤﺎﻥ ﺑﯿﺮﻭﻧﯽ
آرامگاه ﺍﺑﻮﺭﯾﺤﺎﻥ ﺑﯿﺮﻭﻧﯽ

ﺳﻬﺮﻭﺭﺩﯼ:
(ﺳﻮﺭﯾﻪ)
آرامگاه ﺳﻬﺮﻭﺭﺩﯼ ﺩﺭ ﺷﻤﺎﻝ ﻏﺮﺑﯽ ﻣﯿﺪﺍﻥ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻔﺮﺝ، ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﺳﻬﺮﻭﺭﺩﯼ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ.

شهاب الدین سهروردی
آرامگاه ﺳﻬﺮﻭﺭﺩﯼ

ﻧﺎﺻﺮﺧﺴﺮﻭ:
(ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ)
آرامگاه ﻧﺎﺻﺮﺧﺴﺮﻭ ﺩﺭ ﺩﺭﻩ ﯾﻤﮕﺎﻥ ﺩﺭ ﻭﻻﯾﺖ ﺑﺪﺧﺸﺎﻥ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ.

ناصرخسرو
آرامگاه ناصرخسرو
جملات زیبا اشعار دلنشین

 

معنی ضرب المثل دختر سعدی

ﻣﻮﻻﻧﺎ:
(ﺗﺮﮐﯿﻪ)
آرامگاه ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﻗﻮﻧﯿﻪ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ . ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺯﯾﺎﺭﺕ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻣﯽﺭﻭﻧﺪ، ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﺯ ﻣﺰﺍﺭ ﺷﻤﺲ ﺗﺒﺮﯾﺰﯼ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺯﺩﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪ .

مولانا
آرامگاه مولانا جلال الدین بلخی

در یک کلام عاشق ادبیات. آنقدر نوشته ام که انگشتانم تاول زده است.

Leave a reply:

Your email address will not be published.


Site Footer