محل حضور اهل قلم

دلیل نامگذاری خیابان جردن در تهران

دکتر جردن دلیل نامگذاری خیابان جردن در تهران انسان را با اعمال و رفتارش می شناسند. در حقیقت داشته ها و ثروت حقیقی هر انسان اعمال خیر ،اندیشه ها و رفتارهای مثبتی است که از خود بر جای می گذارد.و بعد از مرگ او نیز آنچه برجای می ماند از او نام نیک رفتار نیک و کردار نیک اوست. یکی از خان های بختیاری هر روز که فرزندانش را به مدرسه میفرستاد، خدمتکار خانه به نام ابوالقاسم را با فرزندانش

بیشتر بخوانید

Site Footer