محل حضور اهل قلم

جملات کوتاه از نویسندگان جهان

جملات کوتاه از نویسندگان جهان نویسندگان بزرگ جهان در آثار و نوشته ها ،همچنین سخنرانی های خود به نکاتی اشاره کرده اند که بدون شک به کارگیری آن نکات در زندگی روزمره چراغ راه موفقبت و بهتر زیستن است… “از کسانی که همه چیز را محاسبه می کنند بترس و هرگز قلبت را در اختیار آنها نگذار آنها حساب عشقی که نثار تو می کنند را نیز دارند و روزی آن را با تو تسویه می کنند..” آنا_گاوالدا   زندگی

بیشتر بخوانید

سخنان بزرگان

سخنان بزرگان چو تخته پاره بر موج رها رها رها من مرد موفق کسی است که بتواند با آجرهایی که دیگران برایش پرتاب می کنند ساختمانی با پی محکم بسازد. (دیوید برینکلی) ذهن های بزرگ درباره ایده ها بحث می کنند ذهن های معمولی درباره رخدادها ذهن های کوچک درباره افراد (النور روزولت) اغلب شکست های زندگی برای افرادی رخ داده که موقع تسلیم شدن نمی دانستند چقدر به موفقیت نزدیک شده اند. (توماس ادیسون) بزرگترین عیب برای دنیا همین

بیشتر بخوانید

نکات اساسی برای نویسنده شدن از زبان نویسندگان بزرگ

توصیه های نویسندگان مشهور جهان در باب این که چگونه یک نویسنده شویم نکات اساسی برای نویسنده شدن از زبان نویسندگان بزرگ.نویسنده شدن تا حدود بسیار زیادی یک استعداد ذاتی است اما می شود با تمرین و ممارست هم یک نویسنده ی خوب شد. ما برای اینکه یک مسیر را بهتر بپیماییم احتیاج به یکراهنما داریم،کسی که قبل از ما مسیر مورد نظر را بارها پیموده باشد. و برای نویسنده شدن هم هیچ چیزی با ارزش تر و کارسازتر از رهنمودهای

بیشتر بخوانید

Site Footer