محل حضور اهل قلم

فعل/زمان های حال و آینده/نهاد-فاعل-اسم

فعل/زمان های حال و آینده/نهاد-فاعل-اسم فعل/زمان های حال و آینده/نهاد-فاعل-اسم چه می خوانی؟ شاهنامه می خوانم. کی به خانه می روی؟ الان می روم. تابستان به کجا می روی؟ در مدت تعطیل به شهر خودم برمی گردم. فعل هایی که در این جملات آمده اند هم بر زمان حال و هم بر زمان آینده دلالت دارند. وقتی که شما نشسته اید و کتابی می خوانید و کسی از شما می پرسد: (چه می خوانی) مقصود این است در همین حال

بیشتر بخوانید

نهاد_گزاره

فعل-مادۀماضی-مادۀ مضارع نهاد_گزاره کورش بابل را فتح کرد. شاهنامه تاریخ ملی ماست. فردوسی از شاعران بزرگ ایران است. این جمله ها (خبری) است.هر یک از آنها را به دو قسمت مجزا می توان تقسیم کرد. از این قرار: کوروش__--بابل را فتح کرد شاهنامه__تاریخ ملی ماست. فردوسی__از شاعران بزرگ ایران است. یکی قسمتی است که درباره ی آن خبر می دهیم. دیگری خبری است که درباره قسمت اول داده شده. یعنی اگر بپرسند: کوروش چه کرد؟ می گوییم: بابل را فتح

بیشتر بخوانید

Site Footer