محل حضور اهل قلم

اوزان شعر فارسی

وزن های شعر فارسی اوزان شعر فارسی از اجتماع ارکان مختلف اوزان گوناگونی به وجود می آید. در هیچ وزنی کمتر از دو و یا بیشتر از چهار رکن وجود ندارد.به عبارت دیگر کوتاه ترین مصراع شعر سنتی فارسی دارای دو رکن و طویل ترین آن دارای چهار رکن است. اگر رکنی در یک مصراع چند بار (2،3،4) تکرار شود وزن حاصل را متفق الارکان و اگر ارکان مصراع یک در میان تکرار شود وزن آن را متناوب الارکان می

بیشتر بخوانید

عروض و قافیه/تقطیع- ارکان – وزن

  عروض و قافیه/تقطیع- ارکان – وزن عروض و قافیه/تقطیع- ارکان – وزن تقطیع در لغت قطعه قطعه کردن است و آن مصدر باب تفعیل استاز ریشه ی قطع(=برید) در اصطلاح عروض قطعه قطعه کردن شعر است به هجا های کوتاه و بلند. مصراع اول بیت زیر را به هجاهای کوتاه و بلند تقسیم یا به اصطلاح تقطیع می کنیم: پری رویی،پری بگذار، ماهی              به زیر مقنعه صاحب کلاهی (خسرو شیرین نظامی)   برای

بیشتر بخوانید

انواع شعر(قالب)شعر فارسی

    انواع شعر(قالب)شعر فارسی   انواع شعر(قالب)شعر فارسیشعر، شکل آرایش مصرع ها و نظام قافیه آرایی آن است. شعر به مفهوم عام خود نه در تعریف می گنجد و نه در قالب، ولی شاعران و مخاطبان آنها، به مرور زمان به تفاهم هایی رسیده اند و شکلهایی خاص را در مصراع بندی و قافیه آرایی شعر به رسمیت شناخته اند. به این ترتیب در طول تاریخ، چند قالب پدید آمده و ؛ شاعران کهن ما کمتر از محدوده این قالبها

بیشتر بخوانید

مبانی وزن شعر فارسی

مبانی وزن شعر فارسی.چنان که گفتیم وزن شعر فارسی مبتنی بر توالی های خاصی از هجاهای کوتاه و بلند در یک مصراع و تکرار عین آن توالی در مصراع های دیگر است.بنابراین وزن شعر فارسی مجموعه ای از هجا های کوتاه و بلند است که با نظم مشخصی پی در پی قرار گرفته باشد. هر نظم خاص وزن خاصی را به ذهن متبادر می کند. پس شعر فارسی به طور کلی مبتنی بر کمیت(کوتاه و بلندی)هجاهاست. هجا یا سیلاب یا

بیشتر بخوانید

عروض چیست

معنای لغوی عروض عروض چیست.درباره ی معنای واژه ی عروض نظریات گوناگونی ارائه شده است که وجه زیر از بقیه معقول تر می نماید. عروض بر وزن فعول کلمه ای است که در معنی اسم مفعول به کار می رود.یعنی معروض علیه شعر است،شعر را بر آن عرضه می کنند تا موزون و ناموزون آن از هم باز شناخته شود. تعریف عروض عروض یکی از اقسام علوم ادبی است که موضوع آن بحث در وزن(=آهنگ)شعر است و در مورد چگونگی

بیشتر بخوانید

Site Footer