محل حضور اهل قلم

فعل/ماده ی ماضی ماده ی مضارع-اخباری التزامی

  فعل/ماده ی ماضی ماده ی مضارع-اخباری التزامی فعل/ماده ی ماضی ماده ی مضارع-اخباری التزامی .گفتیم که ماده ی فعل جزئی از آن است که در همه ی صیغه ها

بیشتر بخوانید

Site Footer