محل حضور اهل قلم

فعل/زمان های حال و آینده/نهاد-فاعل-اسم

فعل/زمان های حال و آینده/نهاد-فاعل-اسم فعل/زمان های حال و آینده/نهاد-فاعل-اسم چه می خوانی؟ شاهنامه می خوانم. کی به خانه می روی؟ الان می روم. تابستان به کجا می روی؟ در مدت تعطیل به شهر خودم برمی گردم. فعل هایی که در این جملات آمده اند هم بر زمان حال و هم بر زمان آینده دلالت دارند. وقتی که شما نشسته اید و کتابی می خوانید و کسی از شما می پرسد: (چه می خوانی) مقصود این است در همین حال

بیشتر بخوانید

فعل-مادۀماضی-مادۀ مضارع

  فعل-مادۀماضی-مادۀ مضارع فعل-مادۀماضی-مادۀ مضارع.گفتیم که مادۀ فعل جزئی از آن است که در همۀ صیغه ها یکسان می ماند و تغییر نمی پذیرد. اکنون می گوییم که در زبان فارسی هر فعل دو مادۀ مختلف دارد، و با هر یک از این دو ماده یک دسته از صیغه های فعل ساخته می شود.  برای مثال فعل «نوشتن»را در نظر می گیریم.برخی از صیغه هایی که از این فعل ساخته می شود از این قرار است: نوشتم       

بیشتر بخوانید

Site Footer