محل حضور اهل قلم

متمم اسم یا مضاف الیه

مضاف الیه یا متمم اسم گفتیم که گاهی کلمه ای به اسم افزوده می شود تا چگونگی یا حالت آن را بیان کند و این کلمه را صفت می خوانند. در عبارت برادر بزرگ کلمه ی برادر اسم است و کلمه ی برگ صفت آن است. اما گاهی کلمه ای که برای توصیف اسم به کار برده می شود صفت نیست، بلکه خود اسم مستقل یا ضمیری است. در عبارت برادر فریدون کلمه ی فریدون  اسم خاص است. اما کلمه

بیشتر بخوانید

Site Footer