محل حضور اهل قلم

فعل/ماده ی ماضی ماده ی مضارع-اخباری التزامی

  فعل/ماده ی ماضی ماده ی مضارع-اخباری التزامی فعل/ماده ی ماضی ماده ی مضارع-اخباری التزامی .گفتیم که ماده ی فعل جزئی از آن است که در همه ی صیغه ها

بیشتر بخوانید

فعل-مادۀماضی-مادۀ مضارع

  فعل-مادۀماضی-مادۀ مضارع فعل-مادۀماضی-مادۀ مضارع.گفتیم که مادۀ فعل جزئی از آن است که در همۀ صیغه ها یکسان می ماند و تغییر نمی پذیرد. اکنون می گوییم که در زبان

بیشتر بخوانید

Site Footer