محل حضور اهل قلم

اسم عام اسم خاص-ذات-معنی

اسم خاص-اسم عام اسم_عام-خاص-ذات-معنی. گاهی اسم تنها بریک فرد معین دلالت می کند . وقتی که می گوییم فریدون آمد مقصود ما یک شخص معین است. در جمله ی تهران

بیشتر بخوانید

فعل/ماده ی ماضی ماده ی مضارع-اخباری التزامی

  فعل/ماده ی ماضی ماده ی مضارع-اخباری التزامی فعل/ماده ی ماضی ماده ی مضارع-اخباری التزامی .گفتیم که ماده ی فعل جزئی از آن است که در همه ی صیغه ها

بیشتر بخوانید

فعل-مادۀماضی-مادۀ مضارع

  فعل-مادۀماضی-مادۀ مضارع فعل-مادۀماضی-مادۀ مضارع.گفتیم که مادۀ فعل جزئی از آن است که در همۀ صیغه ها یکسان می ماند و تغییر نمی پذیرد. اکنون می گوییم که در زبان

بیشتر بخوانید

فعل(صیغه یا ساخت)_(ماده-شناسه)

فعل(صیغه یا ساخت)_(ماده-شناسه) فعل(صیغه یا ساخت)_(ماده-شناسه).هر فعلی برای آنکه بر زمانهای مختلف و شخص های مختلف دلالت کند صورت های مختلفی می پذیرد. کلمات:آمدم،می آیم،خواهی آمد،آمده بودیم،آمده اید،می آمدند، همه معنی

بیشتر بخوانید

فعل_شخصی(مفرد_جمع)

فعل_شخصی(مفرد_جمع) فعل کاری یا حالتی است که به یکی از سه شخص نسبت داده میشود. فعل_شخصی(مفرد_جمع) (آمدم)نسبت آمدن است در زمان گذشته به گوینده یا اول شخص. (می روی) نسبت

بیشتر بخوانید

فعل_زمان_شخص

فعل چیست و انواع فعل   مهمترین بخش جمله  فعل می باشد. در صورتی که فعل نباشد جمله ناقص می ماند.فعل_زمان_شخص مثال: مهری همراه با دوستش به مدرسه رفتند رفتند

بیشتر بخوانید

نهاد_گزاره

فعل-مادۀماضی-مادۀ مضارع نهاد_گزاره کورش بابل را فتح کرد. شاهنامه تاریخ ملی ماست. فردوسی از شاعران بزرگ ایران است. این جمله ها (خبری) است.هر یک از آنها را به دو قسمت

بیشتر بخوانید

Site Footer