محل حضور اهل قلم

اوزان دیوان مولوی

اوزان دیوان مولوی اوزان دیوان مولوی جز وزن (فاعلات مفعولن فاعلات مفعولن)که حافظ یک شعر بدان وزن گفته است (وقت را غنیمت دان آن قدر که بتوانی) بقیه اوزان حافظ در دیوان مولوی هم آمده است. علاوه بر این 22 وزن ، (وزن رباعی حساب نشده) مولوی از اوزان دیگری هم سود جسته است (مجموعا 48 وزن دارد) که 8 وزن از آن جمله رایج است و به ترتیب تعداد غزل در دیوان او آمده است. 1مفتعلن مفتعلن مفتعلن مفتعلن(رجز

بیشتر بخوانید

اوزان شعر فارسی

وزن های شعر فارسی اوزان شعر فارسی از اجتماع ارکان مختلف اوزان گوناگونی به وجود می آید. در هیچ وزنی کمتر از دو و یا بیشتر از چهار رکن وجود ندارد.به عبارت دیگر کوتاه ترین مصراع شعر سنتی فارسی دارای دو رکن و طویل ترین آن دارای چهار رکن است. اگر رکنی در یک مصراع چند بار (2،3،4) تکرار شود وزن حاصل را متفق الارکان و اگر ارکان مصراع یک در میان تکرار شود وزن آن را متناوب الارکان می

بیشتر بخوانید

مثنوی(قالب شعری مثنوی) چیست

مثنوی(قالب شعری مثنوی) چیست معنای کامل مثنوی در فرهنگ لغت معین این است: مزدوج،دو دو، شعر متحد الوزنی که هر یک از ابیات آن دارای قافیه مخصوص به خود باشد. در مثنوی هر بیت قافیه ای مستقل دارد اما بر یک وزن خاص می باشد. در مثنوی تعداد ابیات شعر محدودیتی ندارد ، و این قالب شعری بیشتر برای اشعار طولانی یا خیلی طولانی به کار می رود. قصیده چیست به دلیل همین عدم محدودیت اغلب داستان ها در قالب

بیشتر بخوانید

عروض چیست

معنای لغوی عروض عروض چیست.درباره ی معنای واژه ی عروض نظریات گوناگونی ارائه شده است که وجه زیر از بقیه معقول تر می نماید. عروض بر وزن فعول کلمه ای است که در معنی اسم مفعول به کار می رود.یعنی معروض علیه شعر است،شعر را بر آن عرضه می کنند تا موزون و ناموزون آن از هم باز شناخته شود. تعریف عروض عروض یکی از اقسام علوم ادبی است که موضوع آن بحث در وزن(=آهنگ)شعر است و در مورد چگونگی

بیشتر بخوانید

Site Footer