محل حضور اهل قلم

اسم مفرد_اسم جمع

اسم مفرد_اسم جمع گاهی اسم برای نام بردن یک شخص یا یک چیز است. در این حال مفرد است. مرد آمد. زن نشست . چراغ روشن شد. عقل مایه ی

بیشتر بخوانید

Site Footer