محل حضور اهل قلم

عجب صبری خدا دارد

شعر بسیار زیبای عجب صبری خدا دارد عجب صبری خدا دارد! اگر من جای او بودم. همان یک لحظه اول که اول ظلم را میدیدم از مخلوق بی وجدان جهان را با همه زیبایی و زشتی بروی یکدیگر ،ویرانه میکردم…..   عجب صبری خدا دارد اگر من جای او بودم که در همسایه ی صدها گرسنه ، چند بزمی گرم عیش و نوش میدیدم نخستین نعره مستانه را خاموش آن دم بر لب پیمانه میکردم ………   عجب صبری خدا

بیشتر بخوانید

چند مناجات زیبا

چند مناجات زیبا پروردگارا امروز و هر روز مرا از آرامش ملکوتی خود بهره مند ساز به من قدرتی بخش که در برابر دشمنی، عشق در برابر زخم زبان، گذشت در برابر شک و تردید ، ایمان در برابر نومیدی ، امید در برابر تاریکی، روشنایی و در برابر اندوه بتوانم “شادمانی” نشان دهم و مرا دریایی از آرامش قرار ده تا دیگران با حضورم در آرامش غرق گردند     چشم وا کن که جهان منتظر دیدن توست لبِ

بیشتر بخوانید

اشعار و غزلیات مولوی

چند تا از اشعار و غزلیات مولوی ای طایران قدس عشقت فزوده بالها ای طایران قدس عشقت فزوده بالها در حلقه ی سودای تو روحانیان را حالها در ((لااحب الافلین)) پاکی ز صورت ها یقین در دیده ی غیب بین هردم ز تو تمثالها آن کو تو باشی بال او،ای رفعت اجلال او آن کو چنین شد حال او،بر روی دارد خالها آغاز عالم غلغله،پایان عالم زلزله عشقی و شکری با گله،آرام با زلزالها از ((رحمه للعالمین)) اقبال درویشان ببین

بیشتر بخوانید

شعر عطار در ستایش باری تعالی جل و علا

شعر عطار در ستایش باری تعالی جل و علا آفرین جان آفرین پاک را آن که جان بخشید و ایمان خاک را عرش را بر آب بنیاد او نهاد خاکیان را عمر بر باد او نهاد آسمان را در زبردستی بداشت خاک را در غایت پستی بداشت آسمان چون خیمه ای بر پای کرد بی ستون کرد و زمینش جای کرد کرد در شش روز هفت انجم پدید وز دو حرف آورد نه طارم پدید عطار نیشابوری معرفی و آثار

بیشتر بخوانید

Site Footer