محل حضور اهل قلم

درس های بزرگی در مورد ثروتمند شدن

درس های  بزرگی در مورد ثروتمند شدن چگونه ثروتمند شویم. ثروتمند شدن همینطوری حاصل نمی شود .ثروتمند شدن نیاز به تلاش کوشش و در راس آن برنامه ریزی و راههایی است کهنیاز به آموختن و اجرایی کردن دارد.درس های بزرگی در مورد ثروتمند شدن افراد معمولی از تلویزیون الگو میگیرند، افراد ثروتمند از کتاب درخانه افراد معمولی همیشه تلویزیون روشن است. پس آنها شبانه روز تحت تاثیر چیزهایی هستند که تلویزیون به صورت تنظیم شده به آنها میخوراند. اخبار، فیلم و

بیشتر بخوانید

Site Footer