محل حضور اهل قلم

بخشندگی و قدرشناسی و یاری رساندن به دیگران

بخشندگی ، قدرشناسی و کمک به دیگران ما ایرانی ها کلا اجنبی پرست هستیم. عادت داریم به بیگانگان توجه کنیم و در داستانها و مثالهایمان افراد بیگانه را مثال بزنیم.

بیشتر بخوانید

شعر عطار در ستایش باری تعالی جل و علا

شعر عطار در ستایش باری تعالی جل و علا آفرین جان آفرین پاک را آن که جان بخشید و ایمان خاک را عرش را بر آب بنیاد او نهاد خاکیان

بیشتر بخوانید

Site Footer