محل حضور اهل قلم

فعل_زمان_شخص

فعل چیست و انواع فعل   مهمترین بخش جمله  فعل می باشد. در صورتی که فعل نباشد جمله ناقص می ماند.فعل_زمان_شخص مثال: مهری همراه با دوستش به مدرسه رفتند رفتند

بیشتر بخوانید

Site Footer