محل حضور اهل قلم

فعل/ماده ی ماضی ماده ی مضارع-اخباری التزامی

  فعل/ماده ی ماضی ماده ی مضارع-اخباری التزامی فعل/ماده ی ماضی ماده ی مضارع-اخباری التزامی .گفتیم که ماده ی فعل جزئی از آن است که در همه ی صیغه ها یکسان می ماند و تغییر نمی پذیرد.اکنون می گوییم در زبان فارصی هر فعل دو ماده ی مختلف دارد و با هریک از این دو ماده یک دسته از صیغه های فعل ساخته می شود. برای مثال ((نوشتن)) را در نظر می گیریم. برخی صیغه هایی که از این فعل

بیشتر بخوانید

Site Footer