خرید بک لینک X

مدل کیک عروسی
پایگاه تحلیلی خبری امید فارس
دانلود کانتر
ساختار پايان‌ نامه كارشناسی ارشد و رساله دكتری

کنکور | مشاوره کنکور 96 , برنامه ریزی کنکور 96

ترجمه تخصصی مقاله، کتاب، متن,قلمچی,گزینه 2,گزینه دو,کارنامه گاج,کافه کنکور,سازمان سنجش آموزش کشور,کانون فرهنگی آموزش قلم چی,کنکور,انتشارات بین‌المللی گاج

ساختار پايان‌ نامه كارشناسی ارشد و رساله دكتری

ساختار پايان‌ نامه كارشناسی ارشد و رساله دكتری1 بخش ها و ترتيب آنهاپايان نامه هائی كه به اداره تحصيلات تكميلی دانشگاه تهران تحويل می گردد،بايد حاوی بخش های نامبرده در زير باشد .اين بخش ها بايستی به ترتيب ذكر شده در زير تنظيم شده باشند.1.صفحه بسمله2.صفحه عنوان3.صفحه تصويب پايان نامه توسط هيئت داوران4.اهدا ( اختياری)5.چكيده فارسی (حداكثر 300 واژه برای پايان نامه های كارشناسی ارشد و دكتری)6.پيشگفتار( اختياری)7.تقدير و تشكر ( اختياری)8.فهرست مطالب ( شامل عناوين اصلی و فرعی فصل ها ، عنوان كتابنامه، و عناوين پيوست ها)9.فهرست جدول ها ( در صورت وجود)10.فهرست شكل ها ( در صورت وجود)11.فهرست علائم و اختصارات ( در صورت وجود)12.متن اصلی ( حداكثر 150 صفحه برای پايان نامه های كارشناسی ارشد و 300صفحه براي رساله هاي دكتري)13.پی نويس ها ( در صورت وجود)14.منابع و ماخذ15.فهرست اعلام ( اختياری)16.پيوست ها (در صورت وجود)17.چكيده انگليسی (حداكثر 300 واژه)18.صفحه عنوان انگليسی2 .شيوه نگارشآيين نگارش پايان نامه بايد مطابق روش مورد تائيد دانشكده باشد .همچنين قواعد و مشخ صات تصريح شده در اين دستورالعمل بايد رعايت شود .3.كاغذ و چاپكليه قسمت های پايان نامه بايد روی كاغذ سفيد مرغوب تايپ گردد .ابعاد کاغذ 7/29 *0/21سانتیمتر (کاغذ A4) می باشد.تمامی متن ها فقط بر یک روی کاغذ ماشین نویسی می شود. نوع قلم مورد استفاده درتمامی متن يكنواخت می باشد . نوع قلم برای عناوين می تواند متفاوت انتخاب شود .4 .فاصله گذاری و حاشيه بندیفاصله سطرها در تمامی پايان نامه برابر0/1 سانتيمتر است ، اما فاصله سطرها در چكيده برابر 5/1 سانتيمتر می باشد . حاشيه سمت راست و بالا مساوی 5/3 سانتيمتر و حاشيه سمت چپ و پايين برابر 5/2سانتيمتر می باشد . اين حاشيه ها بايد در سرتاسر پايان نامه رعايت شود .در صورتی كه در برخی موارد اندازه شكل ها يا جدول ها بزرگ تر از فضای داخل حاشيه باشد ، با كوچك كردن آنها و يا با استفاده از كاغذA3 (به صورت تاخورده) ، حاشيه رعايت می گردد.5.شماره گذاریشماره صفحات آغازين(از اول پايان نامه تا اول متن اصلی) با اعداد و به حروف نوشته می شوند مانند : پنج ، شش . تمامی صفحات متن اصلی، كه از مقدمه يا فصل نخست شروع می شود ، بايد شماره گذاری شوند .شماره گذاری صفحات شامل صفحه های محتوی شكل،جدول ، منابع ،پيوست ها نيز می گردد . شماره صفحه در پايين صفحه و در وسط قرار می گيرد . فاصله شمار ه صفحه در حدود 5/1 سانتيمتر از لبه پايين است.اولين صفحه (صفحه عنوان ) بدون شماره تايپ می گردد . بخش ها و زيربخش ها به عدد شماره گذاری می شوند . به طوری كه شماره فصل در سمت راست و شماره بخش بعد از آن آورده شود . مثلاً 3-2-4 بيان كننده زيربخش 4 از بخش 2 از فصل سوم است .6 .جدول ها و شكل هاتمامی شكل ها ( تصويرها، نمودارها، منحنی ها ) و جدول ها بايد با كيفيت مناسب تهيه شوند، به گونه ای كه كپی تهيه شده از آنها از وضوح كافی برخوردار باشد . تصويرها ، نمودارها ، و منحنی ها با لفظ شكل ناميده می شوند . تمامی شكل ها و جدول ها بايد به ترتيب ظهور در هر فصل شماره گذاری شوند . مثلا برای جدول های فصل 2، جدول 2-1، جدول2-2، و ... براي جدول های فصل 3 ، جدو ل 3-1 ، و ... . عنوان جدول ها در بالای آنها و عنوان شكل ها در زير آنها ذكر می گردد . چنانچه جدول يا شكلی از مرجعی آورده شده است ، مرجع در عنوان جدول يا شكل ذكر می گردد. همچنين لازم است به كليه شكل ها و جدول ها ،در متن ارجاع شده باشد.7.پی نويس هادر صو رتی كه يك عبارت يا واژه نياز به توضيح خاصی داشته باشد ،توضيح را می توان به صورت زيرنويس در همان صفحه ارائه نمود .در اين صورت عبارت يا واژه توسط شماره ای ، كه به صورت كوچك در بالا و سمت چپ آن چاپ می شود ، مشخص شده و در زيرنويس توضيح مربوط به آن شماره ارائه می شود . مطالب زيرنويس نبايد از سه سطر بيشتر شود . چنانچه زيرنويس بيش از سه سطر است ، بايد به بخش پی نويس ها در آخر پايان نامه منتقل گردد . قلم مورد استفاده در زيرنويس می تواند با قلم متن اصلی متفاوت باشد .8.ذكر اعداد در متندر مورد اعداد صحيحی كه در داخل متن نوشته می شود( غير از جدول ها و نمودارها ) هرگاه عدد كمتر از 10 باشد آن عدد با حروف نوشته می شود ، مثل چهار يا هفت ؛ و هر گاه 10 و بزرگتر از 10 باشد به صورت عدد نوشته می شود ، مثل 46 يا 13 . برای مشخص كردن اعداد اعشاری از (/) استفاده می شود.مثل 4/12 و چنانچه درصد مورد نياز است از علامت % استفاده می شود مثل 44%.9.سيستم واحدهاسيستم واحدهای مورد استفاده در پايان نامه ، سيستم بين المللی می باشد . در صورتی كه استفاده از واحدهای ديگر لازم باشد SI متريك، معادل متريك آن در پرانتز درج گردد .10.درج لغات لاتين در متن فارسیهمه نام های خارجی در متن به خط فارسی و در پانوشت به لاتين(يا به خط اصلي) نوشته می شود.11.روابط رياضی و فرمول هافرمول ها در هر فصل به طور جداگانه و به ترتيبی كه در متن می آيند در داخل پرانتز به عدد شماره گذاری می شوند . به طوری كه شماره فصل در سمت راست و شماره فرمول بعد از آن آورده می شود . طبق نمونه زير :(1- 5) F=maكه بيان كننده رابطه 5 از فصل اول است . قبل از برخی از رابطه ها به مرجع آن اشاره می شود . بعد از هر رابطه كميت های مورد استفاده در آن توضيح داده می شود .12.نحوه ارجاع در متن و فهرست منابع و ماخذلازم است در متن به كليه منابعی كه مورد استفاده قرار می گيرد اشاره شود . چنانچه در داخل متن از يك منبع مطلبی نقل شود ، بلافاصله پس از خاتمه جمله كروشه ای باز می شود و مرجع ذكر می گردد . نحوه ارجاع در متن به يكی از دو روش زير می باشد :الف) مراجع به ترتيبی كه در متن می آيند شماره گذاری می شوند . در اين روش ، مراجع به ترتيب شماره در فهرست منابع و ماخذ ذکر خواهد گرديد .ب ) ذكر منبع با ارجاع به نام نويسنده و سال انتشار می باشد . در اين روش ، مراجع به ترتيب حروف الفبای نام نويسنده در فهرست مراجع ذكر می گردد .در صورت استفاده از هر يك از دو روش ، لازم است كه جزئيات و شيوه ذكر منبع در متن و در فهرست مراجع منطبق بر يكی از شيوه های معروف و شناخته شده باشد.13.مشخصات جلد پايان نامه و رسالهالف) جنس جلد از مقوا با ضخامت2 تا 3 ميليمتر ، با روكش چرم مصنوعی ( گالينگور) می باشد.ب) رنگ جلد برای پايان نامه های كارشناسی ارشد قرمز ، و برای رساله های دكتری آبی سورمه ای می باشد .پ) قطع جلد نيم سانتيمتر بزرگتر از قطع كاغذ است .ت) نوشته های روی جلد به صورت زركوب چاپ می گردد .ج) در قسمت عطف ، آرم دانشگاه منقش و عنوان پايان نامه و نام نويسنده و سال نوشته می شود.تكثير پايان نامهدانشجو موظف است در دوره كارشناسی ارشد پايان نامه خود را حداقل در هشت نسخه و در دوره دكتری حداقل در 10 نسخه تكثير نمايد .پيوست هاپيوست 1 : روی جلدپيوست 2 : صفحه عنوانپيوست 3 : صفحه عنوان انگليسیرساله دکتری

پایان نامه دکتری

رساله دکتری

برچسب‌ها: ساختار پايان‌ نامه كارشناسی ارشد و رساله دكتری ,
+ نوشته شده در  پنجشنبه 21 ارديبهشت 1396ساعت 1:54  توسط ADMIN  |  | تعداد بازدید : 214