محل حضور اهل قلم

مرغان نمادین در منطق الطیر عطار

  معنی مرغان نمادین عطار در منطق الطیر منطق الطیر مأخوذ است از آیه شریفه: «و ورث سلیمان داود و قال یا ایها الناس علمنا منطق الطیر واوتینا من کل شی ء ان هذا لهو الفضل المبین» (سوره نمل آیه 16)- در تفاسیر قرآن کریم از مرغان مختلفی که با سلیمان (ع) سخن گفته اند و او گفتار آنان را برای پیروان خود ترجمه فرموده است. اسم برده اند و این کلمه را شعرای فارسی زبان به همین معنی در

بیشتر بخوانید

شعر عطار در ستایش باری تعالی جل و علا

شعر عطار در ستایش باری تعالی جل و علا آفرین جان آفرین پاک را آن که جان بخشید و ایمان خاک را عرش را بر آب بنیاد او نهاد خاکیان را عمر بر باد او نهاد آسمان را در زبردستی بداشت خاک را در غایت پستی بداشت آسمان چون خیمه ای بر پای کرد بی ستون کرد و زمینش جای کرد کرد در شش روز هفت انجم پدید وز دو حرف آورد نه طارم پدید عطار نیشابوری معرفی و آثار

بیشتر بخوانید

عطار نیشابوری معرفی و آثار

عطار نیشابوری معرفی و آثار یافتن چهره ی واقعی عطار و اظهار نظر در باب او،با این همه افسانه های عجیب و غریب  و گاه متناقض در باب زندگی ،آثار و افکار وی بسیار دشوار است.با این همه و با تکیه بر برخی اسناد معتبر می توان گفت که: فریدالدین محمد عطار در حدود سال پانصدوچهل در کدکن نیشابور ولادت یافته است. وی ظاهرا مثل پدرش پیشه ی عطاری داشته است. در کودکی و جوانی با علم و ادب آشنایی

بیشتر بخوانید

Site Footer