محل حضور اهل قلم

درباره ی زبان فارسی

زبان فارسی ونکات مهم درباره ی آن درباره ی زبان فارسی زبان فارسی یکی از زبان های هندواروپایی در شاخه ی زبان های ایرانی جنوب غربی است که در کشورهای ایران

بیشتر بخوانید

کلمات را درست و اصولی بنویسیم

روش درست و اصولی نوشتن کلمات در زبان فارسی کلمات و واژه هایی هستند که به صورت صحیح نوشته نمی شوند ،البته هنگامی که به صورت گفتاری آنها را تلفظ

بیشتر بخوانید

فعل لازم، متعدی- متمم فعل-فعل معلوم، مجهول

  فعل و انواع فعل(فعل لازم فعل متعدی، متمم فعل،فعل معلوم فعل مجهول) فعل لازم -فعل متعدی  لازم- متعدی، متمم،معلوم و مجهول فریدون آمد فریدون آورد. .در جمله ی اول

بیشتر بخوانید

تعریف و توضیح حروف(حرف اضافه،حرف ربط،نشانه،اصوات)

حروف(حرف اضافه،حرف ربط،نشانه،اصوات) حرف اضافه من و فریدون به گردش رفتیم فرشته با خواهرش نزد ما آمد از تهران تا تجریش با اتوبوس می رویم. می خواستم که صبح زود

بیشتر بخوانید

تعریف و توضیح مفعول+صفت+قید

  تعریف و توضیح مفعول،صفت،قید هر یک به صورت مجزا مفعول جمله دو قسمت اصلی دارد: یکی نهاد و یکی گزاره.تعریف و توضیح مفعول+صفت+قید نهاد           

بیشتر بخوانید

ضمیر چیست انواع ضمیر

ضمیر چیست و انواع ضمیر گاهی به جای آن که کسی یا چیزی را نام ببریم یعنی اسم او را به کار ببریم ،کلمه ی دیگری می آوریم که جای

بیشتر بخوانید

Site Footer