محل حضور اهل قلم

روش تسجیع_انواع سجع

تسجیع و انواع سجع تسجیع یکی از روش هایی است که با اعمال آن در سطح دو یا چند کلمه (یک جمله) یا در سطح دو یا چند جمله (کلام) موسیقی و هماهنگی به وجود آید و یا موسیقی کلام افزونی یابد.روش تسجیع_انواع سجع مدار بحث تسجیع، دو نکته ی تساوی یا عدم تساوی هجاها و همسانی یا عدم همسانی آخرین واک اصلی کلمه (روی) است. بحث سجع کلی تر از قافیه است. علاوه بر این اصطلاح قافیه را فقط

بیشتر بخوانید

اوزان دیوان مولوی

اوزان دیوان مولوی اوزان دیوان مولوی جز وزن (فاعلات مفعولن فاعلات مفعولن)که حافظ یک شعر بدان وزن گفته است (وقت را غنیمت دان آن قدر که بتوانی) بقیه اوزان حافظ در دیوان مولوی هم آمده است. علاوه بر این 22 وزن ، (وزن رباعی حساب نشده) مولوی از اوزان دیگری هم سود جسته است (مجموعا 48 وزن دارد) که 8 وزن از آن جمله رایج است و به ترتیب تعداد غزل در دیوان او آمده است. 1مفتعلن مفتعلن مفتعلن مفتعلن(رجز

بیشتر بخوانید

اوزان شعر فارسی

وزن های شعر فارسی اوزان شعر فارسی از اجتماع ارکان مختلف اوزان گوناگونی به وجود می آید. در هیچ وزنی کمتر از دو و یا بیشتر از چهار رکن وجود ندارد.به عبارت دیگر کوتاه ترین مصراع شعر سنتی فارسی دارای دو رکن و طویل ترین آن دارای چهار رکن است. اگر رکنی در یک مصراع چند بار (2،3،4) تکرار شود وزن حاصل را متفق الارکان و اگر ارکان مصراع یک در میان تکرار شود وزن آن را متناوب الارکان می

بیشتر بخوانید

مثنوی(قالب شعری مثنوی) چیست

مثنوی(قالب شعری مثنوی) چیست معنای کامل مثنوی در فرهنگ لغت معین این است: مزدوج،دو دو، شعر متحد الوزنی که هر یک از ابیات آن دارای قافیه مخصوص به خود باشد. در مثنوی هر بیت قافیه ای مستقل دارد اما بر یک وزن خاص می باشد. در مثنوی تعداد ابیات شعر محدودیتی ندارد ، و این قالب شعری بیشتر برای اشعار طولانی یا خیلی طولانی به کار می رود. قصیده چیست به دلیل همین عدم محدودیت اغلب داستان ها در قالب

بیشتر بخوانید

قصیده چیست

قصیده چیست قصیده یکی از قالبهای قدیمی و کهن شعر فارسی می باشد.قصیده در مدح و ستایش و مسایل دینی و اجتماعی و… سروده می شود.قصیده اشعار عاشقانه نیست و بیشتر بیان رسمی و خشک دارد. در قصیده شاعر قصد داشته از افراد بزرگ و معروف ستایش کند ،یا مناسبت های جامعه را با زبان شعر بیان کند و تبریک،تهنیت و یا تسلیت بگوید.به طور کلی قصیده از قصد گرفته شده است و در آن شاعر قصد دارد شعری را

بیشتر بخوانید

قالب های شعر و انواع آن

قالب های (فرم) شعر   شعر چیست.؟ شاعران ،مخاطبان، و کارشناسان حوزه ی شعر به مرور زمان به یک جمع بندی و قوانین مشترکی در رابطه با شعر رسیده اند.به طور مشخص هر نوشته ای شعر نیست. شعر وزن و آهنگ خاصی دارد که شنونده را تشویق به ادامه ی شنیدن شعر می کند و خواننده را به جهتی سوق می دهد که شعر را به طور کامل بخواند یا به آن علاقه مند شود. شعر به طور کلی از

بیشتر بخوانید

عروض و قافیه/تقطیع- ارکان – وزن

  عروض و قافیه/تقطیع- ارکان – وزن عروض و قافیه/تقطیع- ارکان – وزن تقطیع در لغت قطعه قطعه کردن است و آن مصدر باب تفعیل استاز ریشه ی قطع(=برید) در اصطلاح عروض قطعه قطعه کردن شعر است به هجا های کوتاه و بلند. مصراع اول بیت زیر را به هجاهای کوتاه و بلند تقسیم یا به اصطلاح تقطیع می کنیم: پری رویی،پری بگذار، ماهی              به زیر مقنعه صاحب کلاهی (خسرو شیرین نظامی)   برای

بیشتر بخوانید

املای عروضی یا آوا نویسی

املای عروضی یا آوا نویسی چیست املای عروضی یا آوا نویسی.املای عروضی نوشتن کلمات به خطی است که بتوان با آن مقطع اصوات یا هجا را به آسانی تشخیص داد.املای عروضی نگارش دقیق اصوات اعم از صامت و مصوت است. برای این کار می توان با اندک تغییر و اضافاتی هم از خط لاتینی استفاده کرد و هم از خط فارسی. نکاتی در باب املای عروضی: 1.املای عروضی مبتنی بر حروف ملفوظ است نه مکتوب.یعنی آنچه را که می شنویم

بیشتر بخوانید

Site Footer