مولانای جان/نی نامه

 

مولانای جان
مولانای جان/نی نامه

مولانای جان/نی نامه

دفتر اول مثنوی معنوی

 

بشنو از نی چون حکایت می کند                              از جدایی ها شکایت می کند

کز نیستان تا مرا ببریده اند                                      در نفیرم مرد و زن نالیده اند

سینه خواهم شرحه شرحه از فراق                             تا بگویم شرح درد اشتیاق    

هر کسی کاو دور ماند از اصل خویش                      باز جوید روزگار وصل خویش    

من به هر جمعیتی نالان شدم                                  جفت بدحالان و خوشحالان شدم

هر کسی از ظن خود شد یار من                               از درون من نجست اسرار من

سر من از ناله ی من دور نیست                               لیک چشم و گوش را آن نور نیست

تن زجان و جان زتن مستور نیست                             لیک کس را دید جان دستور نیست             

آتشست این بانگ نای و نیست باد                            هر که این آتش ندارد نیست باد   

آتش عشقست کاندر نی فتاد                                  جوشش عشقست کاندر می فتاد

نی حریف هرکه از یاری برید                                   پرده‌هایش پرده‌های ما درید

همچو نی زهری و تریاقی که دید                           همچو نی دمساز و مشتاقی که دید

نی حدیث راه پر خون می‌کند                                  قصه‌های عشق مجنون می‌کند

محرم این هوش جز بیهوش نیست                            مر زبان را مشتری جز گوش نیست

در غم ما روزها بیگاه شد                                       روزها با سوزها همراه شد

اشعار بسیار زیبای معینی کرمانشاهی

روزها گر رفت گو رو باک نیست                              تو بمان ای آنک چون تو پاک نیست

هر که جز ماهی ز آبش سیر شد                             هرکه بی روزیست روزش دیر شد

در نیابد حال پخته هیچ خام                                    پس سخن کوتاه باید والسلام

بند بگسل باش آزاد ای پسر                                        چند باشی بند سیم و بند زر             

گر بریزی بحر را در کوزه‌ای                                    چند گنجد قسمت یک روزه‌ای                               

کوزهٔ چشم حریصان پر نشد                                   تا صدف قانع نشد پر در نشد

هر که را جامه ز عشقی چاک شد                            او ز حرص و عیب کلی پاک شد

شاد باش ای عشق خوش سودای ما                       ای طبیب جمله علتهای ما

ای دوای نخوت و ناموس ما                                  ای تو افلاطون و جالینوس ما

جسم خاک از عشق بر افلاک شد                            کوه در رقص آمد و چالاک شد

عشق جان طور آمد عاشقا                                   طور مست و خر موسی صاعقا

با لب دمساز خود گر جفتمی                                همچو نی من گفتنیها گفتمی      

هر که او از هم‌زبانی شد جدا                                بی زبان شد گرچه دارد صد نوا

چونک گل رفت و گلستان درگذشت                       نشنوی زان پس ز بلبل سر گذشت

جمله معشوقست و عاشقپرده‌ای                        زنده معشوقست و عاشق مرده‌ای

چون نباشد عشق را پروای او                                او چو مرغی ماند بی‌پر وای او

من چگونه هوش دارم پیش و پس                        چون نباشد نور یارم پیش و پس

عشق خواهد کین سخن بیرون بود                        آینه غماز نبود چون بود

آینت دانی چرا غماز نیست                                  زانک زنگار از رخش ممتاز نیست

جلال‌الدین محمد بلخی معروف به مولانا

در یک کلام عاشق ادبیات. آنقدر نوشته ام که انگشتانم تاول زده است.

Leave a reply:

Your email address will not be published.


Site Footer