بدل_وابستۀ اسم

بدل_وابستۀ اسم

وابستۀ اسم یا بدل

گاهی چون کسی یا چیزی را نام می بریم ، می پنداریم که شنونده ممکن است درست مقصود ما را در نیابد. پس برای آنکه مقصود خود را واضح تر کنیم نام دیگر یا شغل و مقام یا نشانی دیگر اسم را ذکر می کنیم.

این توضیحی که درباره ی اسم می دهیم گاهی یک کلمه ، گاهی چند کلمه و گاهی عبارتی است.

بوسعید مهنه شیخ محترم                     بود در حمام با پیری بهم

در این شعر گوینده نخست نام بوسعید را می آورد. اما بوسعید نام کسان بسیاری بوده است و معلوم نیست مراد کدام یک است. پس نام شهر او را نیز به اسم او می افزاید. مهنه نام شهری است که بوسعید در آن بوده است. پس می اندیشد که شاید شنونده مقام او را در نیابد. پس عبارت شیخ محترم را که مراد از آن همان بوسعید است در دنبال نام او می آورد.

 

اسم مفرد_اسم جمع

فعل/ماده ی

فعل/زمان های حال و آینده/نهاد-فاعل-اسم

ماضی ماده ی مضارع-اخباری التزامی

نام دیگر یا لقب یا شغل و مقام یا شهرت یا خصوصیتی که همراه اسمی در جمله ذکر می گردد، بدل خوانده می شود.

فرق ظاهر بدل با مضاف الیه و صفت آن است که میان اسم و بدل کسره ی اضافه وجود ندارد.بدل ممکن است وابسته به فاعل یا مفعول باشد. در این جمله بدل وابسته به فاعل است:

احمد برادر حسن دیروز به خانۀ ما آمد.

و در جمله ی زیر وابسته به مفعول است:

من احمد برادر حسن را در خیابان دیدم.

بدل گاهی دنبال اسم می آید:

داریوش،شاه بزرگ، شاه شاهان، چنین می گوید.

و گاهی پیش از اسم قرار می گیرد:

پیغمبر اسلام، محمدبن عبدالله، خاتم انبیا بود.

بنابر این:

بدل اسم یا عبارتی است که همراه اسم می آید تا نام دیگر،یا لقب یا شغل و مقام و یا شهرت یا یکی دیگر از خصوصیات آن اسم را بیان کند.

 

 

در یک کلام عاشق ادبیات. آنقدر نوشته ام که انگشتانم تاول زده است.

2 comments On بدل_وابستۀ اسم

Leave a reply:

Your email address will not be published.


Site Footer