انواع جمله

انواع جمله

جمله چیست چند نوع جمله داریم 

جمله چیست انواع جمله را به همراه توضیحات اینجا نام می بریم

  • 1_جمشید و احمد باهم به باغ می روند.
  • 2_جمشید با که به باغ می رود؟
  • 3_به باغ برو.
  • 4_چه باغ با صفایی است!

هر کدام از این عبارت ها یک جمله است.زیرا معنی تمام دارد.اما گوینده در بیان هریک از جمله ها مقصود جداگانه ای دارد.

در جمله ی اول خبری را بیان می کند.در جمله ی دوم مطلبی را می پرسد.در جمله ی سوم امر می کند کسی کاری را انجام دهد.

در جمله ی چهارم نسبت به مطلبی اظهار تعجب می کند.

  • جمله ای که خبری را بیان می کند جمله ی خبری نامیده می شود.
  • جمله ای که در آن پرسشی باشد جمله ی پرسشی نامیده می شود.
  • جمله ای که در آن فرمانی داده شده است جمله ی امری خوانده می شود.
  • جمله ای که تعجبی را برساند جمله ی تعجبی خوانده می شود.

جمله چهار نوع است:خبری_پرسشی_امری_تعجبی.

 

در آخر جمله ی پرسشی علامت (؟)گذاشته می شود.مثال:

چرا نیامدی؟

حسن کجا رفت؟

چه میوه ای دوست داری؟

علامتی که در آخر جمله ی تعجبی می گذاریم این است(!)

مثال: چه هوای خوبی!

آفتاب از مغرب درآمد!


نیاز به مثال است که بفهمیم جمله چیست و چه مفهومی دارد.

رضا صبح از خواب بیدار شد. بعد از خوردن صبحانه برای رفتن به مدرسه آماده شد. در بین راه دوستش را دید و با هم پیاده راه مدرسه را در پیش گرفتند. در گذر از کوچه و پس‌کوچه‌ها بودند که رضا ناگهان یادش آمد دفترش را که دیشب روی طاقچه گذاشته بود، در کیفش نگذاشته است. اما اگر می‌خواست به خانه بازگردد، دیر به مدرسه می‌رسید. مانده بود بین دیر رسیدن و نیاوردن تکالیف. جریمه کدام‌یک کمتر بود؟»

اگر به شما بگویند متن بالا را به بخش‌های مختلفی تقسیم کنید که معنی‌دار باشد، آیا می‌توانید چنین کاری انجام دهید؟ مسلماً‌ پاسخ مثبت است و برای مثال، می‌توان به این دو مورد اشاره کرد: «احمد صبح زود از خواب بیدار شد» و «در راه دوستش را دید».

واضح است که هنگام خواندن متن، هریک از موارد بالا یک معنی و مفهوم مشخص، کامل و مستقل دارند که برای فهمش با مشکل روبه‌رو می‌شویم و از نویسنده انتظار نداریم توضیحی برای آن ارائه دهد.

اما در مورد «او پس از خوردن صبحانه» یا «بین دیر رسیدن و نیاوردن تکالیف» چه می‌توانید بگویید؟ از این‌ها معنی و مفهوم خاصی دریافت می‌کنید؟ واضح است که خیر. با خواندن این مجموعه کلمات منتظرید کسی آن را تکمیل کند تا معنای مستقل و مشخصی داشته باشد.انواع جمله

جمله چیست،نقش کلمات در جمله

به مجموعه واژه‌هایی که معنی آن‌ها کامل و مستقل است، «جمله» می‌گوییم. البته شاید ناخودآگاه نیز می‌دانستید که جمله چیست و احتمالاً بگویید ما منظورمان را در قالب جملات مختلف بیان می‌کنیم که سخنی کاملاً درست است. به این نکته توجه کرده‌اید که در پایان جملات بالا نقطه گذاشته‌ایم.

نهاد و گزاره
جمله به دو قسمت «نهاد» و «گزاره» تقسیم می‌شود. نهاد بخشی از جمله است که خبری درباره آن می‌دهیم و گزاره همان خبر است که درباره نهاد می‌گوییم. برای مثال، اگر بگوییم «فارسی زبان رسمی ایران است.» درباره «فارسی» خبرِ «زبان رسمی ایران است» را گفته‌ایم. بنابراین، «فارسی» نهاد و «زبان رسمی ایران است» گزاره است.

حذف نهاد یا گزاره
آیا ممکن است نهاد یا گزاره، حذف شوند؟ پاسخ مثبت است. در ادامه، این موضوع را بررسی می‌کنیم.

حذف به قرینه لفظی
مجموعه «من به مدرسه رفتم و به خانه برگشتم» را در نظر بگیرید. در واقع، دو جمله «من به مدرسه رفتم» و «به خانه برگشتم» داریم. در جمله دوم، نهاد که «من» است، حذف شده، اما مخاطب با توجه به جمله اول درمی‌یابد که منظور از کسی که به خانه برگشته «من» است.

دلیل این حذف جلوگیری از تکرار است. واضح است که ما نمی‌گوییم «من به مدرسه رفتم و من به خانه برگشتم.» در این حالت، می‌گوییم من در جمله دوم به «قرینه لفظی» حذف شده است، زیرا لفظ آن در جمله قبلی آمده و ما از آن اطلاع داریم.

اما گاهی بخشی از گزاره نیز ممکن است به قرینه لفظی حذف شود. برای مثال، مصراع «دردم از یار است و درمان نیز هم» در واقع این‌گونه است: «دردم از یار است و درمان نیز هم از یار (است).» در اینجا «است» دوم به قرینه لفظی حذف شده است.انواع جمله

حذف به قرینه معنوی
گاهی پیش می‌آید که قرینه لفظی وجود ندارد و با توجه به معنی جمله، بخشی از آن را حذف می‌کنیم. مثلاً این جملات را در نظر بگیرید: «دیروز برای خرید کتاب به بازار رفتم، اما نشانی کتابفروشی را نمی‌دانستم. مردی را دیدم که روی نیمکتی نشسته بود. پیش رفتم و نشانی کتابفروشی را پرسیدم.»

همان‌طور که می‌بینیم، جمله «آدرس کتابفروشی را پرسیدم» در اصل «آدرس کتابفروشی را از او پرسیدم» است. می‌بینیم که در جملات قبل، لفظ «از او» نیامده است، اما خود مخاطب منظور جمله را می‌فهمد و نیازی به گفتن آن نیست. در واقع، این معنی و مفهوم جمله است که منجر به حذف آن بخش شده است. در این حالت می‌گوییم آن بخش با «قرینه معنوی» حذف شده است.

فعل_شخصی(مفرد_جمع)

عروضچیست

نکات اساسی برای نویسنده شدن از زبان نویسندگان بزرگ 
اصول نامه نوشتن(اداری)

در یک کلام عاشق ادبیات. آنقدر نوشته ام که انگشتانم تاول زده است.

Leave a reply:

Your email address will not be published.


Site Footer